En unik utbildning för dig som vill skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart

28 april - 22 juni 2021

Spela videoklipp
”Du kanske tycker att Kommunföretagsekonomi låter lite trist, men den här utbildningen handlar uteslutande om hur vi blir bättre på att driva ekonomisk hållbarhet i våra komplexa verksamheter. Det gör den aktuell, relevant och viktig för alla beslutsfattare i kommunala företag.”
Mats Rostö, VD
Nacka vatten och avfall AB

Vad är utbildningens syfte och målgrupp?

I takt med att behoven av samhällsnyttiga tjänster ökar mer än tillgängliga resurser ställs de kommunala företagen inför stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt har medborgarna höga förväntningar på att de kommunala företagen driver ekonomisk hållbarhet i samhället och levererar samhällsnyttan så effektivt som möjligt. Det här gör att det blir viktigare än någonsin att verkligen förstå de ekonomiska konsekvenserna av stora och små beslut i verksamheterna för att kunna skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart.

Kommunföretagsekonomi är en utbildning som vi på Bild & Runsten har skräddarsytt för kommunala företag. Som medlem i Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har du möjlighet att gå utbildningen till ett rabatterat pris. Syftet med Kommunföretagsekonomi är att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer att förbättra sina ekonomikunskaper med utgångspunkt från de kommunala företagens speciella mål och komplexa förutsättningar. Med hjälp de konkreta verktyg som deltagarna lär sig under utbildningen kommer de att kunna fatta beslut som skapar samhällsnytta mer effektivt och hållbart.

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och förtroendevalda på kommunala företag och kommunalförbund inom alla 12 branscher för samhällsnyttiga tjänster (Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Hälso- och sjukvård, Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst, Trafik, Utbildning, Vatten och miljö samt Vård och omsorg).

På Bild & Runsten har vi lång erfarenhet av att utveckla och leverera anpassade ekonomiutbildningar till olika typer av verksamheter. Vi är stolta över att våra deltagare ger oss högsta betyg för att utbildningarna leder till bättre prioriteringar och klokare investeringar i deras egna verksamheter. Med utbildningen Kommunföretagsekonomi ger vi den möjligheten till beslutsfattare i kommunala företag. Välkommen!

Hur genomförs utbildningen?

Kommunföretagsekonomi omfattar totalt sex dagars utbildning utspritt över två månader. Den längre processen, där vi tar en del i taget, ger dig som deltagare värdefull tid för ditt eget lärande. Den gör också att du kan implementera dina nya kunskaper i ditt jobb medan utbildningen pågår. Kommunföretagsekonomi leds av Erik Alenius och Mikael Runsten, båda mycket uppskattade lärare och forskare i ekonomi med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag för kommunala företag.

För att värna om klimatet, företagens resekostnader och din egen dyrbara restid genomförs stora delar av utbildningen utan fysiska träffar. Majoriteten av utbildningens workshoppar genomförs istället online där du deltar hemifrån med hjälp av en dator med kamera och mikrofon. Under de tio år som vi på Bild & Runsten har utvecklat den här pedagogiska teknologin har vi blivit världsledande på att facilitera höginteraktiv ekonomiutbildning online från vår specialbyggda studio. Våra deltagare blir ofta glatt överraskade över hur bra och effektivt det fungerar.

Den två månader långa utbildningsprocessen i Kommunföretagsekonomi är uppdelad i nio delar. De första sex delarna består av en serie workshoppar online, där varje tillfälle hanterar en specifik fråga under en halv dag. Om du får förhinder att medverka på en workshop kan du ta igen det du missade med hjälp av en videoinspelning på utbildningens hemsida.

I den sjunde delen av utbildningen studerar du innehållet från alla sex tidigare workshoppar och gör ett webbaserat certifieringstest för att få ett diplom som intygar dina nya kunskaper. I del åtta arbetar du med ett förbättringsinitiativ för att implementera dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Den avslutande nionde delen utgörs av en workshop i Stockholm där vi under två dagar utvecklar vårt lärande ytterligare och arbetar fram slutsatser för hur vi kan skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart.

Vad innehåller utbildningen?

1 Workshop Online

Ons 28 apr 2021
13.00-16.30

Varför ska vi bli bättre på kommunföretagsekonomi?

 • Som förberedelse till workshoppen säkerställer du att din dator med kamera, mikrofon och hörlurar fungerar med programvaran Zoom.
 • Under workshoppen presenterar vi utbildningens syfte, process och innehåll. Vi lär känna varandra i gruppen för att bygga ett starkt nätverk för samarbete och gemensamt lärande under hela utbildningen.
 • Vi diskuterar nyttan med att bli bättre på ekonomi med utgångspunkt från de kommunala företagens speciella mål och förutsättningar. Vi sammanfattar de viktigaste utmaningarna för att driva ekonomiskt hållbarhet i samhällsnyttig verksamhet.
 • Vi tittar närmare på ekonomin i våra egna kommunala företag och diskuterar likheter och skillnader i gruppen.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida.

2 Workshop Online

Ons 5 maj 2021
13.00-16.30

Vad betyder siffrorna i kommunföretagens årsredovisningar?

 • Vi lär oss betydelsen av våra vanligaste ekonomiska begrepp och sambanden mellan kassaflöde, resultaträkning och balansräkning.
 • Vi analyserar hur olika verksamhetsförändringar påverkar kassaflöde, resultaträkning och balansräkning. Vi drar slutsatser huruvida verksamhetsförändringarna försämrar eller förbättrar verksamhetens ekonomiska hållbarhet.
 • Vi ställer kassaflöde, resultaträkning och balansräkning för olika kommunala företag bredvid varandra och diskuterar hur vi genom att analysera ekonomiska konsekvenser kan bli bättre på att förstå verksamheternas behov av resurser.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida.

3 Workshop Online

Fre 7 maj 2021
13.00-16.30

Hur avgör vi om våra investeringar är tillräckligt bra?

 • Vi lär oss grun­derna för investeringsbedömning med värdering av satsning i förhållande till framtida skörd.
 • Vi diskuterar värdet av samhällsnytta och lär oss hur begrepp som nettonuvärde och internränta kan användas för att utvärdera investeringar i samhällsnyttig verksamhet.
 • Vi drar slutsatser om risk och finansieringskostnad i kommunala företag och hur dessa faktorer påverkar oss i valet av olika investeringsalternativ.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida.

4 Workshop Online

Tis 11 maj 2021
13.00-16.30

Vad kostar det att leverera våra tjänster till samhället?

 • Vi lär oss hur kostnadskalkyler fungerar, vilka problem de försöker lösa och hur de påverkar våra beslut. Vi diskuterar hur kostnader bör beräknas för att bidra till att skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart.
 • Vi diskuterar hur lagens självkostnadsprincip och aktuell praxis hänger ihop med behovet att driva ekonomisk hållbarhet i kommunala företag. Vi arbetar fram principer för hur vi kan beräkna självkostnader som både hjälper oss att effektivisera våra verksamheter och skapar rättvisa och hållbara avgifter över generationer.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida.

5 Workshop Online

Tis 18 maj 2021
13.00-16.30

Hur påverkar olika faktorer vår ekonomiska hållbarhet?

 • Vi använder en specialbyggd Excelmodell för att i smågrupper simulera hur olika faktorer påverkar ekonomisk hållbarhet i våra kommunala företag.
 • Med hjälp av modellen simulerar vi vilka avgifter eller skattemedel som krävs för att skapa önskad nytta på ett hållbart sätt. Vi simulerar också vilka effektiviseringar som krävs för att kunna leverera tillräckligt bra nytta till önskade avgifter eller skattemedel.
 • Vi drar slutsatser om hur olika beslut i verksamheten påverkar hur effektivt och hållbart samhällsnyttan skapas.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra på utbildningens hemsida.

6 Workshop Online

Tis 25 maj 2021
13.00-16.30

Hur borde vi utvärdera ekonomin i våra kommunala företag?

 • Vi lär oss hur populära ekonomiska nyckeltal relaterar till de kommunala företagens målsättning att skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart. Vi diskuterar vad måtten fångar och inte fångar och drar slutsatser om vilka nivåer som krävs för att ekonomin ska vara hållbar.
 • Vi analyserar skillnaden mellan ett personalintensiva och kapitalintensiva kommunala företag och drar slutsatser om hur ekonomiska nyckeltal bör utformas och användas för att mäta, analysera och driva ekonomisk hållbarhet i respektive verksamhetstyp.
 • Vi drar slutsatser kring potentiella konflikter mellan de olika verktyg (budget, årsredovisning, kostnadskalkyler, investeringskalkyler etc.) som används för ekonomisk styrning i kommunala företag.
 • Om du vill utvärdera ditt eget lärande efter workshoppen finns det ett lärquiz att göra nedan.

7 Certifieringstest

Deadline 12.00
Ons 16 jun 2021

Har jag tillräckliga kunskaper för att bli certifierad?

 • Du förbereder dig inför certifieringstestet genom att studera inspelningar och bilder från alla tidigare workshoppar på utbildningens hemsida.
 • Du gör det webbaserade certifieringstestet före deadline. För att bli godkänd och få ett diplom som certifierar dina kunskaper i kommunföretagsekonomi krävs 70 procent korrekta svar.
 • Om du inte klarar certifieringstestet på första försöket studerar du mer och gör om certifieringstestet tills du klarar det.
 • Vill du ha hjälp med studierna kan du logga in på en öppen frågestund online för att diskutera dina frågor med utbildningsledarna.

8 Implementering

Deadline 12.00
Ons 16 jun 2021

Hur ökar vi de kommunala företagens ekonomiska hållbarhet?

 • Du väljer ett förbättringsinititiv i din egen verksamhet som du kan arbeta med för att implementera kunskaperna från utbildningen. Syftet med arbetet är börja med en konkret åtgärd som kan göra att samhällsnytta skapas mer effektivt och hållbart. Till din hjälp har du en grupp av andra deltagare att diskutera och samarbeta med.
 • Varje grupp gör en kort sammanfattning av slutsatserna hittills från implementeringsarbetet och laddar upp den på utbildningens hemsida före deadline.
 • Vill du ha hjälp med implementeringsarbetet kan du logga in på en öppen frågestund online för att diskutera dina frågor med utbildningsledarna.

9 Workshop Stockholm

Mån 21 jun 2021, 11.00-
Tis 22 jun 2021, 14.00

OBS! Om COVID-19 gör det olämpligt att träffas på kursgård i juni har vi full beredskap för att konvertera denna workshop till ett digitalt format.
Så gjorde vi med bibehållen hög kvalitet i december 2020.

Hur driver vi ekonomisk hållbarhet ännu bättre?

 • Vi samlas 11.00 på Cityterminalen i Stockholm för en gemensam bussresa till en kursgård.
 • Vi stärker våra kunskaper ytterligare genom att lära oss mer från de svåraste frågorna i certifieringstestet.
 • Vi presenterar och diskuterar våra förbättringsinitiativ och drar gemensamma slutsatser om hur kunskaper i kommunföretagsekonomi kan implementeras för att skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart.
 • Vi äter en trevlig middag tillsammans och delar ut diplom till alla som klarat certifieringstestet. Vi övernattar i enkelrum på kursgården.
 • Vi avslutar utbildningen genom att i smågrupper analysera hur typiska beslutssituationer i kommunala företag påverakar hur effektivt och hållbart samhällshyttan skapas. Gemensamt drar vi slutsatser för hur vi kan driva ekonomisk hållbarhet ännu bättre.
 • Vi äter lunch tillsammans och åker sedan buss från kursgården till Cityterminalen i Stockholm dit vi anländer 14.00.

Pris & anmälan

Priset för att delta i utbildningen Kommunföretagsekonomi är 29 900 kr.
För medlemmar i Sobona är priset rabatterat till 26 900 kr.

Kostnader på 4 000 kr för kost och logi under workshoppen i Stockholm samt den egna resan till och från Cityterminalen tillkommer. I utbildningens pris ingår även ett 6 månader långt silvermedlemskap i Finansiella Gymmet till ett värde av 4 900 kr.

Samtliga priser anges exklusive moms.

Kontakta oss

Erik Alenius

Utbildningsledare

erik@bildrunsten.se

0709-749 545

Mikael Runsten

Utbildningsledare

mikael@bildrunsten.se

0707-358 365

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 12 branscher. På uppdrag av kommuner och regioner skapar Sobonas medlemmar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt.